Psychologia – pochodzenie, nazwa

psychologia

Psychologia wywodzi się od takich słów jak psyche, które oznacza dusza oraz logos, co w tłumaczeniu na język polski równa się słowu lub myśli. Jest dziedziną nauki empirycznej, której zadaniem jest badanie mechanizmów oraz praw mających wpływ na zjawiska psychiczne i zachowanie się człowieka w konkretnej sytuacji. Badanie zjawisk psychicznych mających wpływ na relacje międzyludzkie …

Historia psychologii i psychiki

kobieta

Psychika ludzka była i jest przedmiotem badań, który interesuje ludzi od pokoleń. Stałe gromadzenie informacji empirycznych w związku z tą dziedziną rozpoczęło się dopiero w dziewiętnastym wieku. Działo się tak dlatego, że psychologia nie stanowiła jako takiej odrębnej nauki, tylko była traktowana jako część filozofii. Filozofowie byli najbardziej zainteresowania procesami psychicznymi, czy psychika jest czymś …

Psychologia społeczna – cele

psychologia

Sama nazwa tej dziedziny – psychologia społeczna mówi czym się będzie zajmować. Struktura grupy, jej cele, normy, dynamika to główne zagadki tej dziedziny nauki. Zastanawianie się nad konwenansami, na których opiera się funkcjonowanie w określonej grupie społecznej jest bardzo interesujące. Problem przywództwa w określonej grupie często odnosi się do wewnątrzgrupowych konfliktów. Przyjmowanie określonej postawy wobec …

Czy jest neuropsychologia?

psychologia

Neuropsychologia zajmuje się badaniem oraz diagnozowaniem związków zachodzących w relacjach układu nerwowego z procesami poznawczymi. Związki te głównie są rozpatrywane z perspektywy klinicznej, ponieważ analizuje się konsekwencje wynikające z uszkodzenia mózgu człowieka. Nie jest to nauka, którą można zaliczyć albo do medycyny albo do psychologii. Jest to nauka pomiędzy, ponieważ nie da się jej trwale …

Behawioryzm – metody badawcze

psychologia

Behawioryzm jest kierunkiem z dziedziny psychologii, który powstał w XX wieku w USA. Behawioryzm nie podważa występowania zjawisk w psychice, bowiem twierdzi, że one są ubocznym efektem działalności mózgu i nie da się ich zbadać metodami naukowymi, ponieważ nie są one dostępne dla obserwacji. Behawioryzm uważa, że jeśli psychologia ma być prawdziwą nauką to niestety …

Psychologia transpersonalna – co bada?

psychologia

Psychologia transpersonalna stanowi kierunek psychologii zajmujący się badaniem transcendentnych oraz transpersonalnych aspektów mających związek z duchowymi doświadczeniami człowieka. Każdy człowiek ponosi jakieś doświadczenia duchowe, które najczęściej są powiązane z religią. Kierunek ma swoje korzenie w silnej krytyce odłamu psychologii, jakim jest psychoanaliza, behawioryzm. Psychologia transpersonalna jest nazywana czwartą siłą psychologii. Skupienie się na badaniu tak …

Psychologia stosowana czyli jaka?

psychologia

Psychologia stosowana jest dziedziną zajmującą się użyciem odpowiedniej wiedzy psychologicznej w należytych sytuacjach. Podczas jakichkolwiek zaburzeń na tle psychicznym, tak zwana psychopatologia oraz zdiagnozowaniu i leczeniu tych zaburzeń (psychologia kliniczna). Diagnozowanie oraz rehabilitacja osób mających uszkodzenie centralnego układu nerwowego, czyli jest to neuropsychologia. Korygowanie oraz naprowadzanie na pożądany tor relacji społecznych, jak również relacji w …

Psychologia akademicka – informacje

psychologia

Psychologia akademicka jest dziedziną nauki, która zajmuje się przede wszystkim procesami poznawczymi. W skład procesów poznawczych wchodzą między innymi : myślenie, pamięć, wyobrażenie, postrzeganie. Istnieje nawet taka nauka jak psychologia poznawcza. Kolejnym segmentem, którym się zajmuje jest zdobywanie mowy oraz próba powiązania jej z innymi procesami psychicznymi. Odrębną nauką zajmującą się tą dziedziną jest psycholingwistyka. …

Gestaltyzm – forma psychoterapii

psychologia

Psychologia postaci jest przeciwstawieniem nurtu życia psychicznego jako zbioru elementów składowych, czyli zjawisk elementarnych. Gestaltyzm proponuje opowiadanie się za traktowaniem życia jako twórczości pewnych, ukazujących się całości. Określenie gestaltyzm wskazuje na szkołę terapii, która stanowi o wiele więcej niż teoria percepcji. Psychologia postaci ma odmienne stanowisko niż zjawisko percepcji. Gestalt jest formą psychoterapii oraz kierunkiem …

Podstawy psychoanalizy

psychologia

Psychoanaliza nie jest jeszcze dobrze ugruntowaną dziedziną nauki, natomiast początki jej powstawania sięgają znanego i oklepanego Freuda. Wszystko, co powstaje na temat psychoanalizy odnosi się do koncepcji Freuda, choć zwykło się go często nazywać nieudacznikiem. Freud odpracował podział psychiki ludzkiej, z której wyodrębnił świadomość, przedświadomość i nieświadomość. Świadomość to są informacje świadome, które są  stanie …